>

Podmínky ubytovatele ( pronajímatele )

STORNO PODMÍNKY

Všeobecné informace

 • storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných služeb v předmětu krátkodobého pronájmu ( domě či bytě )
 • stornem se rozumí zrušení rezervace pronájmu domu či bytu učiněné objednatelem při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami
 • vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované krátkodobé pronájmy, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí pronajímatel zbývající část zálohy.
 • objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o pronájmu, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok pronajímatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě předčasného ukončení pronájmu ze strany objednatele bez zavinění pronajímatele, není pronajímatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu pronájmu ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušený pronájem ze strany objednatele představuje nárok pronajímatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě výjimečných situací může pronajímatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně pronajímateli – ( např. covi 19 )
 • ze závažných důvodů může pronajímatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje pronajímatel
 • výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny pronájmu objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty
 • storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek pronajímatele
Dnů před nástupem od:Dnů před nástupem do:Výše stornopoplatku:
03100% – z celkové ceny pronájmu a služeb
4750% – z celkové ceny pronájmu a služeb
81440% – z celkové ceny pronájmu a služeb
153030% – z celkové ceny pronájmu a služeb
316010% – z celkové ceny pronájmu a služeb
619990% – z celkové ceny pronájmu a služeb

Storno podmínky platí ode dne splatnosti faktury.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
pro klienty a zákazníky Top Dynamic s.r.o.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí objednávkou zprostředkování ubytování – pobytu či uzavření smlouvy o krátkodobém pronájmu nemovitosti prostřednictvím Top Dynamic s.r.o. (dále jen „Správce“),
je tento povinen a oprávněn zpracovávat moje osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
 3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,
 4. email či telefonní kontakt.

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, jakož i za účelem další obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení. 
Jsem informován/a, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 let ode dne, kdy dojde k realizaci poslední služby ze strany Top Dynamic s.r.o. nebo od dodávky posledního obchodního sdělení. 

Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů
 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,
 • Účetní a daňové kanceláři,
 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti,

a to za účelem,

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,
 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nemusí dojí k nenavázání smluvní či jiné spolupráce s Top Dynamic s.r.o

Jsem dále informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nebo požadavku na jejich výmaz u Správce může dojít k významnému omezení služeb poskytovaných společností Top Dynamic s.r.o.


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A KONTAKNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 Nařízení zpracoval Správce tyto moje údaje:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
 3. u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ,
 4. email či telefonní kontakt

a to za účelem,

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,
 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,
 • marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou Správce, zasíláním aktuálních nabídek, novinek apod.

Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů,
 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,
 • Účetní a daňové kanceláři,
 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem v předávacím protokolu či smlouvě o krátkodobém pronájmu příslušného objektu nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky či složením zálohy na pronájem. Tento souhlas platí do odvolání.

Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem (majitelem objektu) Top Dynamic s.r.o. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu jsou rodinné domy či bytové jednotky na adresách

Mlázovice, Na Rašelině 70Štikov 8, Nová Paka – Hořice v Podkrkonoší , Žižkova 281

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému pobytu.

2. Cena, objednávka a rezervace ubytování

2.1. Objednávka a rezervace

a) Objednavatelem (dále jen nájemce) pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu (viz. níže).

b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.

c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce do 5 pracovních dnů na účet pronajímatele zálohu ve výši 50% z ceny pronájmu a oznámí celkový počet osob (včetně dětí).

Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo.

d) Po zaplacení zálohy je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodný pobyt v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.

e) Maximální počet osob v pronajímaném domě / bytě je : ( + ZNAMENÁ PŘISTÝLKA )

MLÁZOVICE – max. 4+1 osob ( + 1x dětská postýlka )

ŠTIKOV – max. 10+2 osob ( + 2x dětská postýlka )

HOŘICE – 1 – 4 osoby dle velikosti nabízeného APARTMÁ / STUDIA

Případné dotazy týkající se kapacity zodpoví pronajímatel.

f) Pronajímatel má právo odmítnout pronajmout objekt při vyšším počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

2.2. Cena

a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem.

b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději v den nástupu a převzetí pronajímaného objektu.

c) CENA ZAHRNUJE : pobyt v pronajímaném objektu na smluvenou dobu.

Lůžkoviny, ručníky, osušky a základní hygienické potřeby, spotřebu vody a pevného paliva do krbových kamen , grilu a udírny

V případě Štikova je v ceně zahrnuto užívání vířivky, sauny a letního bazénu.

d) CENA NEZAHRNUJE: ZÁKLADNÍ úklid chalupy, vratnou kauci (viz níže), pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR “Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku”). Pobyty ve všech nemovitostech jsou na vlastní nebezpečí nájemce.

Dům MLÁZOVICE –

– spotřebu plynu v topném období ( říjen – duben ) řeší se odečtem při předávání objektu ( Cena za 1m3 plynu ….13,- Czk )

– letní venkovní vířivku – cena při využití služby je 990,- Czk / pobyt

Dům ŠTIKOV –

– spotřebu elektrické energie – řeší se odečtem při předávání objektu – celoročně

( Cena za 1 kWh…………4,00 Czk )

Apartmá Hořice –

 • snídaně ( v případě zájmu lze doobjednat na místě cena – 100,- Czk / osoba / den )

KAUCE se skládá na místě v hotovosti( z důvodu jejího navrácení při odjezdu)

Kauce je hostům vrácena po vrácení objektu v nepoškozeném a uklizeném stavu, pronajímateli po ukončení pobytu.

Štikov 5.000,-

Mlázovice 2.000,-

Ostatní platby a případné doplatky se inkasují na místě hotově nebo platební kartou.

3. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

3.1. Storno podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za pobyt. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši –

999 – 61 DNÍ PŘED NÁSTUPEM …………..0%

60 – 31 DNÍ PŘED NÁSTUPEM………….10%

30 – 15 DNÍ PŘED NÁSTUPEM…………. 30%

14 – 8 DNÍ PŘED NÁSTUPEM…………..40%

7 – 4 DNÍ PŘED NÁSTUPEM…………50%

3 – 0 DNÍ PŘED NÁSTUPEM………………100%

– z celkové smluvní ceny ubytování

3.3. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtování a případné vrácení proběhne nejpozději do 10 dnů.

3.4. Při přerušení pronájmu (pobytu) ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

3.5. Při zrušení pronájmu ze strany majitele ( porucha objektu, vážná závada ) bude do 5 pracovních dnů nájemci vrácena částka za zrušené dny pobytu a bude mu nabídnuta 20% sleva na eventuální příští pobyt.

3.6. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu (bez náhrady).

4. Zahájení a ukončení ubytování

4.1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 14:00 do max. 21:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v uvedený den ukončení pronájmu nejpozději však do 10:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).

4.2. Hosté jsou povinni před odjezdem provést ZÁKLADNÍ závěrečný úklid. Pokud tak klient neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 1000,- Czk. Za tuto částku si lze u majitele rovněž závěrečný úklid přiobjednat. ( základním úklidem se myslí… umyté osušené a uklizené nádobí, vyklizení lednic, odnešený , roztříděný odpad … …)

4.3. Při převzetí objektu předá majitel nájemci objekt v uklizeném stavu, s vybavením dle popisu v nabídkách. Inventář může být majitelem zajištován fotodokumentací.

4.4. Majitel při převzetí objektu vybere od nájemce taxu, tzv. “vzdušné” dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu/den ve výši cca 15,- Kč (platí pouze osoby 18-69 let).

4.5.Při ukončení nájmu majitel s nájemcem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí nájemci kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada (y) přesáhne výši složené kauce, je majitel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek. V závažnějších případech může být přivolána i PČR.

5. Povinnosti nájemce SHRNUTO

a) Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.

b) Obeznámit se s obsluhou objektu – probíhá při převzetí nemovitosti.

c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.

d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).

e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu (pronájmu).

f) Zjistí-li nájemce průběhu pronájmu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.

g) Účastníci pobytu (pronájmu) jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.

h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v objektu po dobu celého pobytu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.

i) Uvnitř všech objektů je zakázáno kouřit.

6. Povinnosti pronajímatele SHRNUTO

a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a služby.

b) Umožnit nájemci využití celého objektu po sjednanou dobu.

c) Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

d) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.

e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.

f) Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.

g) Být po dobu ubytování nájemce v objektu dostupný na mobilním telefonu.

h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

7. Odpovědnost

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti včetně wellness a bazénu a ve všech ostatních prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Dům se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozený.

8. Pojištění

Objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škod s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění odpovědnosti za škody.

9. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru co nejdříve odstranit. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných (v případě rekreačních pobytů ), dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce žádné třetí straně.

UBYTOVACÍ ŘÁD

Vážení hosté,

jsme velice rádi, že jste si ke své rekreaci vybrali NĚKTEROU Z NAŠICH NEMOVITOSTÍ. Věnujte prosím chvíli k přečtení „Ubytovacího řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému pobytu a používání zařízení a vybavení domu.

Ubytovací řád:

(ve smyslu ustanovení § 754 Občanského zákoníku)

 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný, který je v pronajaté nemovitosti ubytován. Všichni ubytovaní jsou povinni se seznámit s ubytovacím řádem ( tento je uložen i v informačních deskách v každém z objektů )
 2. Ubytovatel je povinen odevzdat hostovi prostory vyhrazené k ubytování ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytováním.
 3. Host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny vč. jejich vybavení. Pronajatý dům může užívat jen počet nahlášených osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob !!!
 4. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 14:00 hod do 15:00 hod. MLÁZOVICE, od 15:00 hod. do 16:00 hod. ŠTIKOV . HOŘICE se řeší individuálně. Uvolnění nemovitostí v den odjezdu je ve všech případech nejpozději do 10:00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.
 5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 6. Při nástupu na ubytování je vybírán DOPLATEK za pronájem domu ( pokud nebyl předem uhrazen předem fakturou), KAUCE (na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) ta je inkasována v hotovosti ( z důvodu jejího navrácení při odjezdu ) Veškeré ostatní doplatky se hradí platební kartou či hotově na konci pobytu.
 7. Nájemci domů obdrží v den nástupu 2 sady klíčů. Byty Hořice 1 sadu klíčů.
 8. Hosté ručí za vybavení a inventář domu. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a objekt byl v pořádku připraven pro další hosty.
 9. Hlavní uzávěr vody : Mlázovice – ve vstupní chodbě v přízemí Štikov – ve sklepním prostoru hlavní budovy.
 10. Vytápění objektů: Mlázovice – plynové centrální ovládá se v koupelně Štikov – elektrický kotel ovládá se na jednotlivých radiátorech termo hlavicemi
 11. Ohřev vody: Mlázovice – průtokový plynový kotel Štikov – elektrické bojlery 2x hlavní budova , 1x Apartmán
 12. Ve všech objektech je přísný zákaz kouření a zákaz pobytu domácích zvířat . V případě, že majitel při přebírání objektu ZJISTÍ , že tyto podmínky nebyly dodrženy MŮŽE BÝT POKUTOVÁNO AŽ DO VÝŠE SLOŽENÉ KAUCE !!!!
 13. Při dešti a pobytu mimo objekt zavírejte střešní okna. Pod střešními okny je podlaha z OSB desek a v případě deště hrozí její poškození. K dalšímu vážnějšímu poškození podlahových krytin dochází při manipulaci s nábytkem. Důrazně žádáme – NEPŘEMISŤUJTE NÁM NÁBYTEK .
 14. V průběhu Vašeho pobytu žádáme o průběžnou likvidaci (odnášení) odpadků do popelnic. Plasty / sklo prosíme dát do popelnic tomu určených ( odděleně ). Vozíme je do tříděného odpadu.
 15. V objektech se prosím přezouvejte zejména v patrech domů a v průběhu Vašeho pobytu udržujte pořádek. Čistící potřeby jsou Vám k dispozici.
 16. V den odjezdu host uhradí pronajímateli skutečnou spotřebu plynu ( Mlázovice ) , elektrické energie ( Štikov ) dle odečtu. Platba probíhá přes platební terminál nebo hotově dle uvážení klienta.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu. Majitel si vyhrazuje v případě nemovitosti na adrese Štikov 8, osobní přítomnost každý den v čase 10 – 11 hodin z důvodu provedení údržby bazénu a vířivky . Bude se tedy pohybovat v některých částech nemovitosti .

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách celého objektu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí i ve venkovní části.

Za případné úrazy neručíme!

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Všem hostům přejeme hezký a ničím nerušený pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

SG Ubytování - ubytování v Českém Ráji a Krkonoších

Webmaster