>

Podmínky pronajímatele

STORNO PODMÍNKY

Všeobecné informace

 • storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných služeb v předmětu pronájmu ( domě či bytové jednotce )
 • stornem se rozumí zrušení rezervace pronájmu domu či bytu učiněné objednatelem při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami
 • vyžaduje-li pronajímatel zálohu na rezervované pronájmy, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, je pronajímatel oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí pronajímatel zbývající část zálohy.
 • objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o pronájmu, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok pronajímatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě předčasného ukončení pronájmu ze strany objednatele bez zavinění pronajímatele, není pronajímatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu pronájmu ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušený pronájem ze strany objednatele představuje nárok pronajímatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku
 • v případě výjimečných situací může pronajímatel od storno poplatku či nároku na náhradu škody zcela či částečně ustoupit, rozhodnout o tomto přísluší výhradně pronajímateli – ( např. covi 19 )
 • ze závažných důvodů může pronajímatel souhlasit se změnou rezervovaného termínu bez nároku na zaplacení storno poplatku, o tomto rozhoduje pronajímatel
 • výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny pronájmu objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty
 • storno podmínky jsou součástí všeobecných obchodních podmínek pronajímatele
Dnů před nástupem od:Dnů před nástupem do:Výše stornopoplatku:
03100% – z celkové ceny pronájmu a služeb
4750% – z celkové ceny pronájmu a služeb
81440% – z celkové ceny pronájmu a služeb
153030% – z celkové ceny pronájmu a služeb
316010% – z celkové ceny pronájmu a služeb
61999500,- Czk / 20,- Euro – administrativní poplatek

Storno podmínky platí ode dne splatnosti faktury.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
pro klienty a zákazníky Top Dynamic s.r.o. / SG Apartments s.r.o.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí objednávkou zprostředkování pronájmu či uzavření smlouvy o pronájmu nemovitosti prostřednictvím Top Dynamic s.r.o. / SG Apartments s.r.o. (dále jen „Správce“),
je tento povinen a oprávněn zpracovávat moje osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně:

 1. Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu),
 2. adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání),
 3. datum narození a číslo OP ( podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ )
 4. email či telefonní kontakt.

Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, vedení domovní knihy , dále i za účelem další obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení. 
Jsem informován/a, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 let ode dne, kdy dojde k realizaci poslední služby ze strany Top Dynamic s.r.o. / SG Apartments s.r.o. nebo od dodávky posledního obchodního sdělení. 

Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům:

 • Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů
 • Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny,
 • Účetní a daňové kanceláři,
 • Právním zástupcům či advokátní kanceláři,
 • příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti,

a to za účelem,

 • vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů,
 • dokladování smluvní dokumentace a její archivaci,vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s naší propagací či reklamou.

Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nemusí dojí k nenavázání smluvní či jiné spolupráce s Top Dynamic s.r.o / SG Apartments s.r.o.

Jsem dále informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nebo požadavku na jejich výmaz u Správce může dojít k významnému omezení služeb poskytovaných společností Top Dynamic s.r.o. / SG Apartments s.r.o.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem v předávacím protokolu či smlouvě o krátkodobém pronájmu příslušného objektu nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky či složením zálohy na pronájem. Tento souhlas platí do odvolání.

Všeobecné podmínky pronájmu

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem (majitelem objektu) Top Dynamic s.r.o. / SG Apartments s.r.o. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu

Předmětem pronájmu jsou rodinné domy či bytové jednotky na adresách

Mlázovice, Na Rašelině 70Štikov 8, Nová Paka – Hořice v Podkrkonoší , Žižkova 281

1.2. Účel pronájmu

Předmět pronájmu bude užíván výlučně k pronájmům dle jednotlivých objednávek.

2. Cena, objednávka a rezervace pronájmu

2.1. Objednávka a rezervace

a) Objednavatelem (dále jen nájemce) musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků (viz. níže).

b) Na základě písemné objednávky pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.

c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce do 5 pracovních dnů na účet pronajímatele zálohu ve výši 50% z ceny pronájmu.

Dále nájemce oznámí svou adresu a telefonní číslo….a ostatní údaje potřebné k fakturaci.

( bude Vám před fakturací odesláno informačním emailem)

d) Po zaplacení zálohy je rezervace závazná . Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil s GDPR , všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje.

Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace automaticky zaniká.

e) Maximální počet osob v pronajímaném domě / bytě je : ( + znamená – možnost lůžka navíc )

MLÁZOVICE – max. 4+2 osob ( + 1x dětská postýlka )

ŠTIKOV – max. 10+2 osob ( + 2x dětská postýlka )

HOŘICE – 1 – 4 osoby dle velikosti nabízeného APARTMÁ / STUDIA

Případné dotazy týkající se kapacity zodpoví pronajímatel.

f) Pronajímatel má právo odmítnout pronajmout objekt při vyšším počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

2.2. Cena

a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem.

b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději v den převzetí pronajímaného objektu.

c) CENA ZAHRNUJE : pronájem objektu na smluvenou dobu a využití wellness. Dále spotřebu vody, pevného paliva do krbových kamen , grilu a udírny.

d) CENA NEZAHRNUJE: PŘÍPRAVU WELLNESS ZÓNY, SPOTŘEBU ENERGIÍ , ZÁKLADNÍ úklid chalupy, vratnou kauci (viz níže), pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR “Úrazové pojištění ”). NÁJEMCE VYUŽÍVÁ PRONAJÍMANÝ OBJEKT A PŘÍPADNÉ VYUŽITÍ WELLNESS ČI BAZENU NA VLASTÍ NEBEZPEČÍ.

Dům MLÁZOVICE –

– spotřebu plynu – od 1.1.2024 – 35,- Czk / 1 m3

– spotřeba elektrické energie – od 1.1.2024 6,- Czk / 1 kWh

Pokud není dohodnuto předem jinak.

Dům ŠTIKOV –

– spotřebu elektrické energie – od 1.1.2024 6,00 Czk / 1 kWh

Pokud není dohodnuto předem jinak.

KAUCE se skládá na místě POUZE v hotovosti ( z důvodu jejího navrácení při ukončení pronájmu )

Kauce je hostům vrácena po vrácení objektu v nepoškozeném a uklizeném stavu pronajímateli .

Vyšší hodnota případné škody, než je výše složené kauce se řeší individuálně.

Štikov – 5.000,-

Mlázovice – 3.000,-

Apartmány Hořice – 2.000,-

Ostatní platby a případné doplatky energií se inkasují na místě hotově nebo platební kartou.

3. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky

3.1. Storno podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.

3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši – viz tabulka výše.

3.3. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtování a případné vrácení proběhne nejpozději do 10 pracovních dnů.

3.4. Při přerušení pronájmu ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.

3.5. Při zrušení pronájmu ze strany majitele ( porucha objektu, vážná závada ) bude do 5 pracovních dnů nájemci vrácena celá částka ( netýká se poruch, které nemá na vině pronajímatel …výpadky elektřiny, signálů WIFI apod.)

3.6. Pronajímatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když nájemce v nemovitosti hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu (bez náhrady).

4. Zahájení a ukončení pronájmu.

4.1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas (pokud není dohodnuto předem jinak) a ukončit pronájem v uvedený den a čas (pokud není dohodnuto jinak). Za nerespektování dohodnutého času příjezdu účtujeme poplatek

300,- Czk / hodina .

4.2. Nájemce je povinnen před předáním objektu dát objekt do původního stavu a provést základní úklid.

Základním úklidem se myslí – odnést po sobě odpad , odvézt veškeré zbytky potravin, umýt a zaklidit nádobí.

Pokud tak nájemce neučiní, bude mu z kauce odečtena částka ve výši 1000,- Czk.

Při využití vířivky dodržujte hygienická pravidla ( při předání vysvětlí pronajímatel)

Pokud bude voda nadměrně znečištěná nevhodným používáním,( ztížená údržba ) účtujeme poplatek 2.000,- Czk

Ztráta klíče poplatek za výměnu FAB a výjezd servisu 2.000,-Czk

4.3. Při převzetí objektu předá majitel nájemci objekt v uklizeném stavu, a funkčními spotřebiči. ( vše bude vyzkoušeno a předvedeno nájemci v den předání ) Inventář může být majitelem zajištován fotodokumentací.

4.4. Majitel při předání objektu vybere od nájemce KAUCI.

4.5.Při ukončení nájmu majitel s nájemcem znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče a vrátí nájemci kauci v plné výši. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn z kauce odečíst částku odpovídající této závadě. V případě, že taková závada (y) přesáhne výši složené kauce, je majitel objektu oprávněn vymáhat na nájemci další doplatek. V závažnějších případech může být přivolána i PČR.

5. Povinnosti nájemce SHRNUTO

a) Řídit se Všeobecnými podmínkami pronájmu majitele.

b) Obeznámit se s obsluhou objektu – probíhá při převzetí nemovitosti.

c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.

d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).

e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pronájmu.

f) Zjistí-li nájemce průběhu pronájmu jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.

g) Účastníci pronájmu, jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pronájmu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.

h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální daný počet osob v objektu po celou dobu pronájmu, udržovat objekt a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.

i) Uvnitř všech objektů je zakázáno kouřit.

6. Povinnosti pronajímatele SHRNUTO

a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a jeho funkčnost.

b) Umožnit nájemci využití celého objektu po sjednanou dobu.

c) Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou objektu a jeho příslušenstvím.

d) Předat nájemci při nástupu objekt v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.

e) Poskytnout nádobí k vaření a servírování pro stanovený počet osob.

f) Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se objektu.

g) Být nájemci k dispozici na mobilním telefonu.

h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek pronájmu nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu.

7. Odpovědnost

Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti včetně wellness a bazénu a ve všech ostatních prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Dům se předává i přebírá v řádném stavu nepoškozený.

8. Pojištění

Objednaný objekt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu pronájmu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škod s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění odpovědnosti za škody.

9. Závady

V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru co nejdříve odstranit. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení

10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.

10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.

10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. Viz informace o zpracování osobních údajů. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce žádné třetí straně.

DOMOVNÍ ŘÁD

Vážení hosté,

jsme velice rádi, že jste si k pronájmu vybrali NĚKTEROU Z NAŠICH NEMOVITOSTÍ. Věnujte prosím chvíli k přečtení „ Domovního řádu“, ve kterém najdete vše potřebné k bezproblémovému používání zařízení a vybavení domu.

 1. Ustanovení tohoto řádu je povinen dodržovat každá osoba, která je v pronajaté nemovitosti. Všichni zúčastnění jsou povinni se seznámit s domovním řádem ( tento je uložen i v informačních deskách v každém z objektů )
 2. Pronajímatel je povinen odevzdat prostory ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv spojených s pronájmem a užíváním objektu.
 3. Nájemce má právo po sjednanou dobu pronájmu užívat prostory, které mu byly pronajaty, vč. jejich vybavení. Pronajatý dům může užívat jen daný počet osob. Zákaz pobývání nenahlášených osob a domácích mazlíčků !!!!
 4. Nástup na pobyt je v den příjezdu od 14:00 hod do 16:00 hod. MLÁZOVICE, od 15:00 hod. do 17:00 hod. ŠTIKOV . HOŘICE se řeší individuálně. Uvolnění nemovitostí v den odjezdu je ve všech případech nejpozději do 10:00 hod. Čas příjezdu není problém změnit po dohodě s majitelem.
 5. Ubytovaní hosté musí být řádně přihlášeni na základě předložení svého platného občanského průkazu nebo cestovního pasu.
 6. Při nástupu na ubytování je vybírán DOPLATEK za pronájem domu ( pokud nebyl předem uhrazen předem fakturou), KAUCE (na úhradu škody způsobenou pronajímateli na pronajatém majetku) ta je inkasována v hotovosti ( z důvodu jejího navrácení při odjezdu ) Veškeré ostatní doplatky se hradí platební kartou či hotově na konci pobytu.
 7. Nájemci domů obdrží v den nástupu 2 sady klíčů. Byty Hořice 1 sadu klíčů.
 8. Hosté ručí za vybavení a inventář domu. Pokud dojde k poškození majetku pronajímatele, je host povinen škodu neprodleně nahlásit tak, aby mohla být co nejdříve odstraněna a objekt byl v pořádku připraven pro další hosty.
 9. Hlavní uzávěr vody : Mlázovice – ve vstupní chodbě v přízemí Štikov – ve sklepním prostoru hlavní budovy.
 10. Vytápění objektů: Mlázovice – plynové centrální ovládá se v koupelně Štikov – elektrický kotel ovládá se na jednotlivých radiátorech termo hlavicemi
 11. Ohřev vody: Mlázovice – průtokový plynový kotel Štikov – elektrické bojlery 1x hlavní budova , 1x Apartmán
 12. Ve všech objektech je přísný zákaz kouření a zákaz pobytu nenahlášených domácích zvířat . V případě, že majitel při přebírání objektu ZJISTÍ , že tyto podmínky nebyly dodrženy MŮŽE BÝT POKUTOVÁNO AŽ DO VÝŠE SLOŽENÉ KAUCE !!!!
 13. Při dešti a pobytu mimo objekt zavírejte střešní okna. Pod střešními okny je podlaha z OSB desek a v případě deště hrozí její poškození. K dalšímu vážnějšímu poškození podlahových krytin dochází při manipulaci s nábytkem. Důrazně žádáme – NEPŘEMISŤUJTE NÁM NÁBYTEK .
 14. V průběhu Vašeho pobytu žádáme o průběžnou likvidaci (odnášení) odpadků do popelnic. Plasty / sklo prosíme dát do popelnic tomu určených ( odděleně ). Vozíme je do tříděného odpadu.
 15. V objektech se prosím přezouvejte zejména v patrech domů a v průběhu Vašeho pobytu udržujte pořádek. Čistící potřeby jsou Vám k dispozici.
 16. V den odjezdu host uhradí pronajímateli skutečnou spotřebu energií na vytápění objektů ( pokud není dohodnuto jinak ) plynu ( Mlázovice ) , elektrické energie ( Štikov ) dle odečtu. Platba – V DEN ODJEZDU PO PROVEDENÍ ODEČTU.

Chtěli bychom Vás požádat, abyste se k celému objektu a všemu, co k němu náleží, chovali tak, aby i po Vašem odjezdu mohli další hosté užívat veškeré zařízení v plném rozsahu. Majitel si vyhrazuje v případě nemovitosti na adrese Štikov 8, osobní přítomnost 2-3x během týdenních pobytů v čase 10 – 11 hodin z důvodu provedení údržby bazénu a zalití květin v letních měsících . Bude se tedy pohybovat v některých částech nemovitosti .

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v prostorách celého objektu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí i ve venkovní části.

Za případné úrazy neručíme!

DOPLŇIJÍCÍ INFORMACE PRO KLIENTY

CHALUPA ŠTIKOVvenkovní prostory jsou monitorovány 2 kamerami z důvodů neoplocení pozemku ( strana k lesu ) Směřování záběru kamer případně vysvětlí pronajímatel při předání objektu.

CHALUPA MLÁZOVICE – 1 kamera zabírající hlavní vstup do budovy.

APARTMÁNY HOŘICE – 1 kamera vstup do budovy ( předzahrádka kavárny ) + 1x kavárna

Uhrazením ceny pobytu objednatel(é) prohlašují, že byli s tímto provozním a ubytovacím řádem seznámeni a budou ho plně respektovat.

Všem hostům přejeme hezký a ničím nerušený pobyt, krásnou dovolenou a spoustu pěkných zážitků.

SG ubytování - ubytování v Českém Ráji a Krkonoších

Webmaster